Perbankan Dalam Hukum Islam

Perbankan Dalam Hukum Islam

A. Penafsiran Perbankan Syari’ ah

Perbankan syari’ ah ataupun perbankan Islam merupakan sesuatu sistem perbankan yang penerapannya bersumber pada hukum Islam( syariah). Pembuatan sistem ini bersumber pada terdapatnya larangan dalam agama Islam buat meminjamkan ataupun memungut pinjaman dengan menggunakan bunga pinjaman( riba), dan larangan buat berinvestasi pada usaha- usaha berkategori terlarang( haram).

Sistem perbankan konvensional tidak bisa menjamin absennya hal- hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam suatu usaha yang berkaitan dengan penciptaan santapan ataupun minuman haram, usaha media ataupun hiburan yang tidak Islami, serta lain- lain.

Kelahiran Bank Syari’ ah( Bank Islam) dilandasi kalau seluruh suatu kegiatan seseorang muslim wajib didasarkan kepada syariat Islam. Islam tidak cuma mengendalikan menimpa ikatan antara manusia dengan Tuhan( ibadat), namun pula mengendalikan ikatan antara manusia dengan manusia( muamalat).

Perbankan Dalam Hukum Islam
bprhartatanamas.com

B. Tujuan Perbankan

Perbankan Islam memiliki tujuan yang sama dengan perbankan konvensional melainkan operasinya merupakan berlandaskan prinsip Syariah, yang dikenali selaku Fiqh al- Muamalat( peraturan- peraturan Islam di dalam urus niaga). Prinsip bawah perbankan Islam yakni perkongsian untung serta rugi serta larangan ke atas riba( faedah). Di antara konsep- konsep Islam yang senantiasa diguna gunakan di dalam perbankan Islam yakni:

a) perkongsian untung( Mudharabah)

Mudharabah( perkongsian untung) yakni pengaturan ataupun perjanjian di antara pemberi modal serta pengusaha projek di mana pengusaha projek boleh memakai dana untuk melaksanakan aktiviti perniagaan dia. Sebarang keuntungan yang diperoleh hendak dibagi di antara pemberi modal serta pengusaha projek tersebut mengikut nisbah yang sudah dipersetujui sedangkan kerugian hendak ditanggung sepenuhnya oleh pemberi modal.

b) simpanan( Wadiah)

Konsep perbankan Islam yang nyaris sama dengan konsep akaun simpanan dalam perbankan konvensional. Dalam konsep Wadiah, financial institution dikira selaku penjaga serta pemegang amanah dana.

c) usaha sama( Musyarakah)

Ialah konsep perbankan Islam yang umumnya diguna gunakan untuk perniagaan perkongsian ataupun perniagaan usaha sama buat suatu industri perniagaan. Keuntungan yang diperoleh hendak dikongsi bersama bersumber pada nisbah yang sudah dipersetujui manakala kerugian hendak ditanggung bersumber pada nisbah sumbangan modal.

d) kos tokok( Murabahah)

Ditakrifkan selaku penjualan barangan, yang tidak melanggar syariah, pada harga yang tercantum margin keuntungan yang dipersetujui oleh kedua- dua penjual serta pembeli. Antara ketentuan adalalah harga belian serta jualan, kos- kos lain dan margin keuntungan hendaklah dinyatakan dengan jelas semasa perjanjian jualan dilaksanakan.

e) sewaan( Ijarah).

Konsep ini mengaitkan 2 kontrak yang berasingan. Kontrak awal yakni kontrak Ijarah( pemajakan/ menyewa) hendak ditandatangani terlebih dulu saat sebelum kontrak kedua iaitu kontrak Bai’( belian) dimeterai.

f) pembelian pra- bayar( Bai’ Salam)

Satu persetujuan dengan pembayaran dicoba semasa akad sebaliknya penyerahan barangan ditangguhkan ke sesuatu masa yang diresmikan.

gram) Bai’ Bithaman Ajil( perjanjian jual beli balik) ataupun BBA

Ialah konsep perbankan Islam yang digunakan dalam pembiayaan sewa beli ataupun pembelian insurans. Di dasar konsep ini, bank berikan pembiayaan kepada pelanggan buat mempunyai harta ataupun perkhidmatan dengan membeli peninggalan milik pelanggan ataupun daripada‘ seller’ dengan harga tunai serta kemudiannya menjual kembali peninggalan tersebut kepada pelanggan dengan harga belian ditambah keuntungan.

h) Qardh Al Hassan (pinjaman ihsan

Ialah pinjaman ikhlas ataupun pinjaman yang tidak mengaitkan faedah ataupun ketentuan bonus pada dikala pengembalian pinjaman. Walaupun bagaimanapun pemimjam boleh, mengikut budi bicaranya, membayar balik bonus wang yang lebih banyak daripada wang yang dipinjam selaku ciri berterima kasih. Pinjaman tipe ini tidak dikira melanggar syariah( dengan mengaitkan riba) kerana tiada perjanjian buat membayar lebih ataupun riba.

Di Indonesia, bersumber pada Undang- Undang Perbankan No 10 tahun 1998, terdapat 2 tipe bank bila ditinjau bagi aktivitas usahanya ialah:

a) Bank Konvensional ialah bank yang melaksanakan aktivitas usahanya secara konvensional serta bersumber pada jenisnya terdiri atas Bank Universal Konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat. Bank Universal Konvensional dalam kegiatannya melaksanakan twin banking gadget( sistem konvensional serta sistem syari’ ah).

b) Bank Syari’ ah, ialah financial institution yang melaksanakan aktivitas usahanya bersumber pada prinsip syari’ ah serta bagi jenisnya terdiri atas Bank Universal Syari’ ah serta Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ ah. Bank Universal Syariah merupakan bank syari’ ah yang dalam kegiatannya membagikan jasa dalam kemudian lintas pembayaran sebaliknya Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ ah merupakan financial institution syari’ ah yang dalam kegiatannya tidak membagikan jasa dalam kemudian lintas pembayaran.

C. Perbankan Syari’ ah Indonesia di tinjau dari filsafat dalam hukum Islam

Sebagaimana dikenal kalau aktivitas perbankan konvensional memiliki riba. Sedangkan perihal tersebut dilarang oleh agama Islam. Apalagi agama lain pula melarang riba.

Komentar tentang bunga financial institution merupakan riba memanglah para ulama terjalin berbeda komentar. Terdapat para ulama berkomentar haram, terdapat pula berkomentar syubhat( samar) serta terdapatnya pula mengganggap halal. Tetapi demikian Allah berfirman dalam Al Qur’an yang artinya :

“ Sementara itu Allah sudah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba”.( Al- Baqarah: 275).

“ Hai orang- orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda serta bertaqwalah kepada Allah biar kalian beruntung.”( QS. Ali Imron: 130).

Ibnu Katsir, kala menafsirkan ayat ini mengatakan,“ Allah Ta’ ala melarang hamba- hambanya- Nya kalangan mu’ minin dari praktek serta memakan riba yang tetap berlipat ganda. Dulu orang- orang jahiliyah apabila piutang sudah jatuh pace, mereka mengatakan kepada yang berutang,“ Engkau melunasi hutangmu ataupun membayar riba”. Apabila dia tidak melunasinya, hingga pemberi hutangpun menundanya serta orang yang berhutang menaikkan jumlah pembayarannya. Demikianlah tiap tahun, sehingga dapat saja piutang yang sedikit jadi berlipat ganda sampai jadi besar jumlahnya sebagian kali lipat. Serta pada ayat ini Allah ta’ ala memerintahkan hamba- Nya buat tetap bertakwa supaya mereka selamat di dunia serta di akhirat”.